نمونه کارهای گنبد و گلدسته ساخته شده توسط کارگاه گلدسته سازی ثارالله   نمونه کارهای گلدسته مسجد     نمونه کارهای گنبد مسجد ادامه نمونه کارهای ساخته شده گنبد مسجد  

بارگیری و حمل گنبد و گلدسته ساخته شده مساجد  کارگاه گلدسته سازی ثارالله استان مازندران شهرستان قائمشهر